Privacy verklaring

Algemeen

Hierbij treft u de Privacy Policy Algemeen van NIVITA MAKELAARS aan. NIVITA MAKELAARS is lid van de VBO en gebruikt de Privacyreglement van de Vereniging VBO Makelaars.

NIVITA MAKELAARS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NIVITA MAKELAARS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy document;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming in de opdrachten tot dienstverlening als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en u toestemming heeft verleend;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als NIVITA MAKELAARS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit telefonisch via 070-7568024 of mailen naar info@nivitamakelaars.nl.

GEGEVENSVERWERKING NIVITA MAKELAARS

Persoonsgegevens van verkopers/ (aspirant) kopers/ woningzoekenden/ medewerkers en derden (o.a. leveranciers) worden door NIVITA MAKELAARS verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
 • Het onderhouden van professioneel contact in het kader van een (te verkopen) woning;
 • Op de hoogte houden van het aanbod via het woningzoekendensysteem;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Uw persoonsgegevens worden door NIVITA MAKELAARS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Persoonsgegevens van kopers en verkopers

Persoonsgegevens van kopers en verkopers worden door NIVITA MAKELAARS verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NIVITA MAKELAARS de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Kopie ID.

Uw persoonsgegevens worden door NIVITA MAKELAARS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van 7 jaar.

Persoonsgegevens van woningzoekenden

Persoonsgegevens van onze woningzoekenden wordt door NIVITA MAKELAARS ten behoeve van de volgende doelstelling verwerkt: het informeren van de persoon over het nieuwe woningaanbod door middel van e-mail

Grondslag voor deze persoonsgegevens is een email van de woningzoekende of een ingevulde contactformulier op de website van NIVITA MAKELAARS.

Voor de bovenstaande doelstelling kan NIVITA MAKELAARS de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Kenmerken woonwensen

Uw persoonsgegevens worden door NIVITA MAKELAARS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is. De woningzoekende heeft het recht om te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Hiervoor kan men zich richten tot NIVITA MAKELAARS (info@nivitamakelaars.nl).

Persoonsgegevens van medewerkers 

Persoonsgegevens van medewerkers worden door NIVITA MAKELAARS verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NIVITA MAKELAARS de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Deze persoonsgegevens worden door NIVITA MAKELAARS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor maximaal 7 jaar en daarna alleen in de financiële administratie.

Persoonsgegevens van derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van een veilige internetomgeving;
 • Het verzorgen van een veilige ICT-omgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van marketinguitingen;
 • Het uitzetten van taxaties, bouwkundige keuringen, energielabel aanvraag;
 • Het inschakelen van een woningstylist, mediabedrijven voor het maken van foto’s, filmpjes van de te koop staande woningen;
 • Het inzetten van een hypotheekadviseur, aannemer, klusbedrijf, schoonmaakbedrijf, verhuisbedrijf.
 • Het transport van verkochte woningen bij de notaris.

Aan wie kunnen wij de gegevens verstrekken?
Alleen medewerkers en vertegenwoordigers van NIVITA MAKELAARS, die gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens. Als wij een derde ook toegang geven tot uw gegevens (na het tekenen van een verwerkingsovereenkomst AVG), doen we dat alleen als we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen.

Daarnaast zal dit alleen gebeuren als het in overeenstemming met dit het Privacyreglement van Vereniging VBO Makelaars en de geldende privacywetgeving (AVG) is.

Kloppen de gegevens niet?

De gebruiker heeft het recht om (met redelijke tussenpozen) te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Hiervoor kan men zich richten tot NIVITA MAKELAARS (info@nivitamakelaars.nl).

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke bewaarplicht gegevens langer moeten bewaren. Gegevens van bieders worden niet langer dan één jaar na de laatst uitgebrachte bieding bewaard. Gegevens van kopers worden bewaard, zo lang dit voor administratieve doeleinden nodig is.

Voor het bewaren van de datagegevens via de website verwijzen wij je door naar Nanoweb.

Hoe beveiligen wij de gegevens?

De bescherming van de persoonsgegevens heeft hoge prioriteit bij NIVITA MAKELAARS. Wij hanteren verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens veilig te stellen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen en klachten

Indien u vragen of klachten heeft of indien u wilt reageren op deze privacyverklaring, dan kunt u telefonisch contact opnemen via 070-7568024 of mailen naar info@nivitamakelaars.nl.

Volg ons op Facebook!

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de huizenmarkt

Benieuwd naar de

waarde van je woning?

Wij komen graag langs voor een accurate waardebepaling. Zo weet jij gelijk of je overwaarde hebt.

© 2022 Nivita Makelaars  |   Privacy beleid  |  Algemene voorwaarden

×

Wat is mijn huis waard?

Ontvang waardecheck